Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas

2010-10-28 | Temos: life, projektai, balinis vėžlys

Pradedamas LIFE+ Nature projektas „Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje sukūrimas“ (ECONAT). Sutartis  dėl projekto įgyvendinimo Nr.LIFE09 NAT/LT/000581 tarp Lietuvos gamtos fondo ir  Europos Komisijos buvo pasirašyta 2010 m. spalio 13 d.  Projektą koordinuoja Lietuvos gamtos fondas bendradarbiaudamas su asocijuotais partneriais: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Dzūkijos nacionaliniu parku, Veisiejų ir Metelių regioniniais parkais, Lietuvos zoologijos sodu bei tarptautine konsultacine kompanija "AmphiConsult". Projektas bus įgyvendinamas nuo 2010 spalio 1 iki 2014 rugsėjo 30. 

 

Projekto santrauka

Paskutinius 60 metų kintantis žemės ūkio pobūdis, melioracija, eutrofikacija bei pastaraisiais metais apleistų žemės ūkio laukų natūrali sukcesija gerokai sumažino kūdrų ir mažų natūralių pelkių kiekį Lietuvoje. Tokių vandens telkinių bei mišku neapaugusių, ekstensyviai ūkininkaujamų buveinių praradimas kelia grėsmę į Buveinės direktyvos II ir IV priedus įtrauktų roplių ir varliagyvių rūšims (E. orbicularis, B. bombina, T. cristatus, B. calamita, B. viridis, P. fuscus, H. arborea, R. arvalis, R. lessonae, L. agilis bei nemažam skaičiui paukščių ir bestuburių rūšių, kuriems reikalingi maži stovinčio vandens telkiniai, pievutės ir neapaugę smėlėti šlaitai).

 

Šiuo metu pietų Lietuvoje esančios gamtinio karkaso bei Natura 2000 teritorijos kol kas neužtikrina užtektinos šių rūšių apsaugos ir nesuteikia galimybės migracijai tarp didžiausią bioekologinę svarbą turinčių buveinių. Todėl šis projektas siekia sukurti ekologinį tinklą pietų Lietuvoje, kuris užtikrintų pasirinktų rūšių palankią apsaugos būklę ir padidintų regiono ekologinę vertę.

 

Pagrindiniai uždaviniai ir numatomi rezultatai:

  1. Užtikrinti ilgalaikį pasirinktų II ir IV Buveinių direktyvos priedų rūšių populiacijų gyvybingumą projekto teritorijoje įgyvendinant tiesiogines apsaugos priemones ir buveinių tvarkymo veiksmus, t.y. tinkamų vandens telkinių kasimas (120 naujų kūdrų), sausumos buveinės (sutvarkyta 40 šlaitų, tinkamų E. orbicularis kiaušiniams dėti) ir vandens buveinės (atnaujinta 50 augmenija užaugusių ir uždumblėjusių vandens telkinių) tvarkymas bei gamtą tausojančio žemės ūkio stiprinimas (2 ūkiai aprūpinti šlaitus ir vandens telkinių pakrantes nuganančiais galvijais).
  2.  Mažų ir izoliuotų Emys orbicularis ir Hyla arborea populiacijų išsaugojimas bei išnykusių populiacijų atkūrimas ekologinio tinklo teritorijoje. Tinkamose vietose esančios E. orbicularis lizdavietės apsaugotos nuo plėšrūnų, iš netinkamose vietose esančių lizdaviečių surinkti kiaušiniai ir užauginti vėžliukai, vėžlių populiacijos apsaugotos nuo išnykimo paleidžiant 120 užaugintų vėžliukų. Vietinės  H. arborea, B. calamita ir B. viridis populiacijos bus sustiprintos užauginant 3000 jauniklių.
  3. Bandomojo ekologinio tinklo pietų Lietuvoje išvystymas. Sukurtas ekologinis tinklas, kurį galima pritaikyti kitose Lietuvos teritorijose bei kaimyninėse valstybėse. Tam bus paruošti veiksmo planai, nustatytos 5 naujos 5-10 ha dydžio Natura 2000 teritorijos, sutvarkytos 20 šlapžemių nuo 0,5 iki 2 ha dydžio ir sutvarkyti 30 nelegalių smėlio karjerų. Bus paruoštos ekologinio tinklo gamtotvarkos taisyklės.
  4. Vietinių žmonių gamtosauginis švietimas bus pasiektas sudarant ir išleidžiant mokomąją medžiagą, organizuojant viešus renginius, leidžiant straipsnius vietiniuose ir valstybiniuose laikraščiuose, projekto pristatymu ir medžiagos talpinimu internete, įkuriant gamtos taką ir rengiant seminarus su projektu susijusiems asmenims. 
  5. Naujų žinių įgijimas ir dalinimasis tarp ekspertų ekologinių tinklų, pasirinktų rūšių apsaugos ir geriausiomis gamtosauginio žemės ūkio ugdymo strategijomis bei praktine patirtimi. Šis uždavinys bus įgyvendintas susitikimuose, seminaruose ir mokomosiose išvykose, projekto komandai susitinkant su tarptautiniais ekspertais. Įgytos patirties skleidimas bus įgyvendintas išleidžiant įvairius leidinius (gerosios praktikos vadovą, rūšių apsaugos planus) bei mokslinius straipsnius.